فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

۱۳ مطلب با موضوع «جعبه دستمال کاغذی، جاقاشقی و سطل خاتم» ثبت شده است

کد کالا: A72
جعبه قاشق و چنگال خاتم؛

طرح گل و مرغ؛
کیفیت عالی؛
 قیمت: 165000 تومان.

کد کالا: A71
جعبه دستمال کاغذی خاتم؛

طرح گل و مرغ؛
کیفیت عالی؛
قیمت: 165000 تومان.

 کد کالا: A11
جعبه دستمال کاغذی تمام خاتم؛
کیفیت خوب؛
 قیمت: 45000 تومان.

 

کد کالا: A35
سری سطل و جعبه دستمال کاغذی خاتم؛
طرح گل و مرغ؛
قیمت: 145000 تومان.

 کد کالا: A34
سری سطل، جعبه دستمال کاغذی و جاقاشقی خاتم؛
طرح گل و مرغ؛
قیمت: 235000 تومان.

کد کالا: A33
سطل خاتم؛
طرح گل و مرغ؛
قیمت: 93000 تومان.

کد کالا: A27
جعبه قاشق و چنگال تمام خاتم؛
کیفیت خوب؛
قیمت: 110000 تومان.

 کد کالا: A26
جعبه دستمال کاغذی تمام خاتم؛
کیفیت خوب؛
 قیمت: 110000 تومان.

       

کد کالا: A19
جعبه قاشق و چنگال خاتم؛

طرح گل و مرغ؛
ابعاد 26×14×7؛
قیمت: 90000 تومان.

      

کد کالا: A36
جعبه دستمال کاغذی تمام خاتم؛
کیفیت عالی؛
 قیمت: 155000 تومان.