فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

۱۲ مطلب با موضوع «مجموعه لوازم اداری خاتم» ثبت شده است

کد کالا: A62
پرچم رومیزی خاتم کاری شده؛
کیفیت خوب؛
قیمت:  48000 تومان.

--------------------------------------------------

کد کالا: A61
جاکاغذی خاتم کاری شده؛
کیفیت خوب؛
قیمت:  48000 تومان.

--------------------------------------------------

کد کالا: A66
جاچسبی خاتم کاری شده؛
کیفیت خوب؛

قیمت:  60000 تومان.

 

            

کد کالا: A62
پرچم رومیزی خاتم کاری شده؛
کیفیت خوب؛
قیمت:  48000 تومان.

کد کالا: A60
جاخودکاری استوانه ای خاتم کاری شده؛
کیفیت خوب؛
 قیمت:  48000 تومان.

--------------------------------------------------------

کد کالا: A61
جاکاغذی خاتم کاری شده؛
کیفیت خوب؛
قیمت:  48000 تومان.

کد کالا: A61
جاکاغذی خاتم کاری شده؛
کیفیت خوب؛
قیمت:  48000 تومان.

کد کالا: A60
جاخودکاری استوانه ای خاتم کاری شده؛
کیفیت خوب؛
 قیمت:  48000 تومان.

کد کالا: A66
جاچسبی خاتم کاری شده؛
کیفیت خوب؛

قیمت:  60000 تومان.

 کد کالا: A70
جاخودکاری تمام خاتم؛
کیفیت خوب؛
قیمت: 100,000 تومان.

کد کالا: A63
جاخودکاری خاتم؛
طرح تذهیب؛
کیفیت خوب؛
 قیمت: 120,000 تومان.

کد کالا: A65
جاخودکاری خاتم؛
طرح تذهیب؛
کیفیت خوب؛
قیمت: 120,000 
تومان.

کد کالا: A44
خودکار خاتم کاری شده؛
مدل خودکار بیک؛
قیمت: 6000 تومان.